NL / EN
NL / EN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden KimHit – Online Webbureau

Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • KimHit: KimHit, gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89642775.
  • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie KimHit een overeenkomst aangaat of aan wie KimHit een aanbieding doet.
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen KimHit en de Klant tot het verrichten van diensten door KimHit.
  • Diensten: de werkzaamheden die KimHit in het kader van de Overeenkomst zal verrichten.
  • Website: de website van de Klant of andere online toepassingen waarvoor de Diensten worden geleverd.

Artikel 2: Toepasselijkheid 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverlening van KimHit. 2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen 3.1. Alle offertes en aanbiedingen van KimHit zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 3.2. KimHit behoudt zich het recht voor om prijzen en voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden niet voor lopende overeenkomsten.

Artikel 4: Uitvoering van Diensten 4.1. KimHit zal zich inspannen om de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 4.2. De Klant zal KimHit voorzien van alle benodigde informatie en materialen om de Diensten uit te voeren. 4.3. KimHit is niet verantwoordelijk voor enige schade of vertraging veroorzaakt door onjuiste informatie of materialen verstrekt door de Klant.

Artikel 5: Betaling 5.1. Betaling dient te geschieden binnen 31 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 5.2. Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is KimHit gerechtigd de dienstverlening op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden. 5.3. Alle kosten die KimHit maakt ter inning van haar vordering op de Klant, waaronder incassokosten, zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 6: Aansprakelijkheid 6.1. KimHit is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Diensten. 6.2. Iedere aansprakelijkheid van KimHit is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 7: Intellectuele Eigendom 7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door KimHit geleverde diensten en producten berusten bij KimHit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 8: Geschillen 8.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 8.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter .

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 15-08-2023. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 9: Overige Bepalingen 9.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 9.2. KimHit is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn voor nieuwe overeenkomsten en na schriftelijke mededeling aan de Klant voor lopende overeenkomsten. 9.3. De Klant kan rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst niet overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van KimHit. 9.4. Eventuele klachten over de Diensten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van de tekortkoming, schriftelijk aan KimHit te worden gemeld. 9.5. De Klant vrijwaart KimHit tegen aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. 9.6. KimHit behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Diensten.

Artikel 10: Communicatie 10.1. Alle communicatie tussen KimHit en de Klant verloopt bij voorkeur schriftelijk, via e-mail of post, tenzij anders overeengekomen. 10.2. In geval van overmacht is KimHit niet gehouden tot nakoming van enige verplichting. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: stakingen, brand, natuurrampen, overheidsmaatregelen, en andere omstandigheden buiten de invloedssfeer van KimHit.

Artikel 11: Slotbepalingen 11.1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 15-08-2023. 11.2. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website van KimHit. 11.3. In geval van tegenstrijdigheid tussen specifieke bepalingen in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.

Met het aangaan van een Overeenkomst met KimHit verklaart de Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

NL / EN
NL / EN